Izreka „Prolaze pored njih kao pored turskog groblja“ koristi se kao ilustracija o ljudskom nehatu i nebrizi. Mnogima nije poznato da je ista ostala kao živo svjedočanstvo o pogromu muslimana u Srbiji početkom 19. vijeka a prema proklamovanom principu: trećinu pobiti, trećinu pokrstiti a trećinu protjerati. Iako su činili većinu stanovništva u kasabama Beogradskog pašaluka, od Biograda do Prizrena i od Vranja do Užica, ništa od njih nije ostalo, samo paljevine, ruševine i pusta groblja. Danas ni njih nema… Da se gore navedena nesrećna izreka može odnositi i na crnogorske muslimane osim u prošlosti potvrdu nalazimo i u sadašnjosti. I to ne samo u odnosu drugih prema njima već i njih prema samima sebi!

U Izvještaju o stanju grobalja upućenog Ulema-Medžlisu u Skoplju god.1940. (dokument se nalazi u Arhivu Islamske zajednice Bar) između ostalog se kaže: „…Nigde se ne pokazuje toliki nemar i nesvest muslimana u današnjem dobu za svoje ustanove kao kod grobalja čije je stanje upravo vrlo žalosno. Većina njih su zapuštena, nezagrađena, obrasla u trnju i korovu, ostavljena sama sebi. Kako u gradovima svaka džamija ima pored sebe malo groblje, ono je najčešće zapušteno da umanjuje i izgled same džamije; ograde polomljene, zakrčeni prolazi, nišanluci nagnuti ili srušeni … Muslimani i verski službenici ostaju slepi i dozvoljavaju teško skrnavljenje objekata njihovih predaka … Mnoga su izgubljena ili uzurpirana od vlasti ili pojedinaca … Druga su propala što su došla pod udar trasiranja puteva ili železničkih pruga i dizanja naselja a skoro nigde nisu dobijene naknade za njih …“. Navedeni tekst je, nažalost, vrlo aktuelan i poslije sedam desetljeća i odslikava našu stvarnost.

Flagrantan primjer bespravnog otuđenja vakufske imovine odnosi se na ustupanje parcele u sklopu groblja Omerbašića džamije a za potrebe izgradnje zaobilaznice u Starom Baru. Opštini je, za pomenutu namjenu, ustupljeno 470kv.m. uz nadoknadu od 12.500,00 EUR. Tokom završetka pomenute trase građevinske mašine ulaze još 9m unutar džamijskog groblja i tom prilikom se devastira oko 5 mezara (grobova). Opštinsko i rukovodstvo Odbora islamske zajednice (OIZ) Bar režiraju tragikomičnu predstavu u kojoj neki građani Starog Bara glasaju (?) o tome da se ustupi još 85kv.m. groblja. Naravno, rezultat glasanja je bio unaprijed poznat iako su organizatori znali da o vakufskoj imovini, koja je generalno neotuđiva, odlučuje isključivo Mešihat Islamske zajednice koji je dužan da Odluku dostavi u pisanoj formi (Ustav IZ CG,čl.15-17.). Frapantno je da je reagovanje izostalo čak i od onih kojima je islamska tj. pravna nauka struka! Ukupno je ekshumirano 45-50 mezara (zbog starosti istih nije bilo moguće utvrditi tačan broj) a u tu svrhu Opština Islamskoj zajednici uplaćuje 13.750,00 EUR!

Osim grubog kršenja Ustava IZ CG povrijeđen je i Zakon o zaštiti kulturno-istorijskih spomenika s obzirom da se Omerbašića džamija nalazi na toj listi a da ne govorimo da je ekshumacija takođe zakonski regulisana i da je mogu obavljati isključivo stručna lica, naravno uz prethodno dobijenu saglasnost nadležnih organa.

Koliko je podgradskog tj. tzv. Kapetanovog groblja barska IZ ustupila Opštini nije bilo moguće tačno utvrditi jer, kako kažu opštinski dužnosnici, „poravnanja“ vrše isključivo najviši rukovodioci! A od čelnika IZ, po pravilu i do sad smo najčešće dobijali dezinformacije (da ne upotrijebimo teži izraz). U medijima je rečeno da se radi o 450kv.m. ali po svemu sudeći radi se o dosta većoj površini. Zahvalnost je tom prilikom upućena i Gradskoj bolnici za takođe ustupljeni dio zemljišta.

Naravno, nigdje nije spomenuto da je ista sagrađena na vakufskom zemljištu gdje se još uvijek mogu naći ostaci mezara! Tako se tokom najsvetijeg islamskog mjeseca Ramazana rovokopačima skrnavi vjekovno muslimansko groblje! S obzirom da se na lokalnom nivou niko nije htio prihvatiti tog posla glavni barski imam angažuje radnu snagu sa Kosova. O nekoj stručnoj ekshumaciji, naravno, ni ovog puta nije bilo ni govora. Imajući u vidu iz prethodnog iskustva kako se lako otuđuje vakufska imovina, čelnici barske IZ ovog puta nijesu ni pokušali da fingiraju sastanak mještana.

Prezentirano je da je to, u stvari, ustupak u zamjenu za proširenje groblja na Belvederu (što, naravno, ne odgovara istini) a uz to je od Opštine dobijeno i 15.000,00 EUR. Što bi rekao aktuelni glavni imam (uz to još i predsjednik Sabora IZ, član Mešihata, prof. Medrese…): „živi-živima, mrtvi-mrtvima“ i „sve za opšte dobro“… Imajući u vidu masivni kameni zid koji niče na ostacima pomenutog mezaristana, izgleda da nijesu bez osnova glasine o „namještanju“ poslova nekim lokalnim tajkunima a uz aktivno učešće već pomenutih čelnika OIZ Bar!?

Kako istoričar Š. Rastoder u jednom tekstu iznosi: „…Raspoloživi izvori pokazuju da se brojnim i relativno bogatim vakufima u barskom srezu gazdovalo aljkavo, nemarno, bez precizne evidencije, uz značajne sporove i sumnjičenja oko načina gazdovanja vakufima…“. A da su se Barani nekada drugačije odnosili prema vakufima govori i podatak da se barski vakuf računao među tri najbogatija vakufa na prostoru bivše Jugoslavije! Kako su se odnosili prema instituciji vakufa veoma je ilustrativan dio iz vakufname hadži Jahja-age 1753.g./1167.h. : “… Najstrože se zabranjuje da se ikakva izmjena čini. Ko god vakufu hadži Jahja kakvu zloupotrebu učinio, tj. ili što prodao, ili preinačio, ili darovao, ili promijenio, ili granice premjestio, takvome Bog ne pomogao, no pred Bogom na strašnome sudu su obije oko grla ga uhvatio. Dao Bog da takvi na oba svijeta selameta ne imao. Ko god od moje djece, bilo muške bilo ženske od ovoga što promijenio, takvoga Bog prokleo i anđeli Božji i cio narod.” ( Dr Šerbo Rastoder: “Almanah” 11-12).
A prisjetimo se nedavnog moljakanja bošnjačkih lidera da se na mjestu nekadašnjeg muslimanskog groblja na Pobrežju a gdje je izgrađen velelepan park (naravno, uz odgovarajuću simboliku koja je očita kada pogledate satelitski snimak istog: maps.google.com) postavi spomen obilježje.

Iskopavanje groblja je vršeno bagerima da bi potom kosti prebacili na groblje pored Cijevne a na podgoričkoj periferiji mogli su se vidjeti ostaci polomljenih nišana (nadgrobni musl. spomenik) bačeni na gomilu!!! Na očigled svih Podgoričana pa i onih čiji preci su bili sahranjeni na tom groblju! Onda i ne čudi da sigurno ogromna većina Podgoričana ne zna da je današnje Pogrebno sagrađeno na muslimanskim kostima!

Na lokaciji gdje se nalazila Glavatovića džamija, sada je  Podgorička banka, na dijelu Trga Božane Vučinić, zvanom “Pogrebno”.Bila je to najveća i najljepša džamija sa pratećim objektima i medresom.

Na mjestu Haznadar Mehmed-agine džamije sagrađena je zgrada Elektroprivrede a u sklopu koje se danas nalazi i kafić simboličnog naziva: „Uskok“ („Prosvetina“ enciklopedija: „…u borbi protiv Turaka, uskoci su „uskakali“ u osvojene oblasti…“).

U skladu sa svojim nazivom, pomenuti ugostiteljski objekat se, naočigled bjelopoljskih muslimana, širi i na prostoru nekadašnjeg groblja otvara veliku baštu!

Na prostoru nekadašnje „Hadžidanuše“- čaršijske džamije i groblja, koje li ironije, napravljen je spomenik palim borcima u NOR-u! Dugo nakon toga, kažu, noću se moglo vidjeti bjelasanje kostiju. Simbolike ne nedostaje (da li je to poruka?) ni u Gornjoj mahali gdje posmrtne ostatke naših predaka čuva „Boginja pravde“: naime, na nekadašnjem muslimanskom groblju sagrađena je zgrada Suda! Pored magistrale a preko puta nekadašnjeg ŠIK „Špiro Dacić“ na, naravno opet muslimanskom groblju, sagrađeni su privatni objekti i stambene zgrade. Islamska zajednica nije u stanju da se izbori čak ni za dio za koji posjeduje validnu dokumentaciju a nalazi se kod skretanja prema Gimnaziji!?

Kako od bjelopoljskih muslimana očekivati da se izbore za nešto kada nijesu u stanju da sačuvaju ni postojeće: staro groblje kod benzinske pumpe raskopavali su radnici Javnog komunalnog preduzeća. O angažovanju stručnih lica se vjerovatno nije mnogo ni razmišljalo.

Na svečanom otvaranju gasulhane-kapele bilo je otužno slušati hvalospjeve opštinskim i republičkim funkcionerima (među kojim je bilo i onih koji su početkom 90-tih godina prošlog vijeka, a u sklopu zvanične crnogorske politike, premlaćivali bjelopoljske muslimane) i pri tom stajati na kostima svojih predaka. Kada vidimo indiferentan odnos bjelopoljskih (i drugih) muslimana prema svojoj baštini u centru grada zašto bi čudio nedostatak inicijative da se makar obilježe ostaci grobalja (ukoliko postoje) u, recimo, Šahovićima (današnjem Tomaševu) a da ne govorimo o Kolašinu, Mojkovcu Golubovcima, Zeti, H. Novom.

Naprijed je navedeno samo nekoliko primjera gdje su uzurpirana groblja, pa se može samo pretpostaviti kakva je situacija sa ostalom vakufskom tj.imovinom IZ CG (ogromni posjedi sa hiljadama korjena maslina i drugog voća, stambeni i poslovni objekti i dr.) kada su prema grobljima bili ovako uviđavni?

Izostanak reakcije sadašnjeg i prethodnih rukovodstava IZ ne treba da čudi: ako nijesu bili u stanju da se adekvatno brinu osvom groblju zar bi trebalo očekivati da će biti u stanju da ga zaštite od skrnavljenja i uzurpacije? Inače, Ustavom IZ CG predviđeno je da su odgovorna lica, čijom krivicom je otuđena imovina IZ, dužna nadoknaditi svu štetu koja je iz toga nastala (Ustav IZCG čl.17.st.3.)!
U sklopu staranja o svojoj imovini IZ bi trebala da, pored ažurirane postojeće, posjeduje i kompletnu dokumentaciju o oduzetoj imovini. Tako se ne bi desilo da aktuelni reis ne tako davno (naravno, opet putem medija) traži da državni organi produže Zakonom predviđeni rok u kom su vjerske zajednice trebale da podnesu zahtjev za povraćaj oduzete imovine! Vjerovatno bi stim u vezi i angažovanje advokata IZ za povraćaj ogromnog broja oduzetih vakufa bilo svrsishodnije od obračuna sa svojim vjernicima!
E sada,imajući u vidu navedeno postavlja se pitanje zašto ne reaguju organi Isl. zajednice (Odbori, Mešihat, Sabor) odnosno pravosuđe matične nam države? Odgovor je jednostavan: Islamskom zajednicom rukovode oni koji su načinom dolaska na tu funkciju prekršili Ustav i propise Islamske zajednice pa je logičan slijed bilo dalje kriminalno ponašanje istih.

Zvanične crnogorske institucije koje bi trebalo da procesuiraju očigledno kršenje pozitivnih zakonskih propisa,pravdaju se da je to van njihove nadlježnosti (pobogu,pa vjera je odvojena od države!). Naravno, u pitanju je samo deklarativna neutralnost (primjer nedavne ekspresne presude po tužbi rukovodstva IZ protiv svojih vjernika koji su potom izbačeni iz Osmanagića džamije, to najbolje pokazuje). Treba imati u vidu da „držanje u šaci“ aktuelnih čelnika IZ (kako na lokalnom tako i republičkom nivou pa i šire) rezultira uplivom istih na glasove muslimanske pastve na svako malo izborima. Ništa na ovim prostorima se ne može u bescjenje dobiti kao glasovi muslimana (kako god se nacionalno izjašnjavali) aktuelnom režimu!

Nesposobnost i nedostatak želje da se na tom planu nešto uradi od strane rukovodstva IZ kao i političkih stranaka koje preferiraju da zastupaju interese muslimansko-bošnjačkog (i dijela albanskog) naroda u C.Gori ne opravdava pojedince koji bi trebali nastojati da makar sačuvaju sjećanje na svoje pretke u smislu sažimanja svih dostupnih podataka koji se odnose na našu kulturno-istorijsku baštinu. Nadam se da je ovo pisanije maker sićušan doprinos tome.

Zvuči poražavajuće ali (imajući u vidu prethodna iskustva) jedno ovakvo reagovanje, iako zasnovano na činjenicama, nije moguće objaviti niti u jednom islamskom glasilu u regionu (osim C.Gore, BiH i Srbija)! Da lirazlog tome trebamo tražiti u često spominjanoj floskuli o islamskom
fatalizmu!?

30.9.2009.god.